4/5 - (1 امتیاز)
آشنایی با بلبرینگ

آشنایی با بلبرینگ به زبان ساده

برای آشنایی با بلبرینگ و کارکرد آن نیازی به اطلاعات تخصصی نیست. کافی است با برخی از مفاهیم کاربردی بلبرینگ آشنا باشید تا بتوانید در صورت نیاز، از نحوه کارکرد آن مطلع شوید.

بلبرینگ زمانی میتواند تعادل خود را بدرستی حفظ کند که دقیقا مقابل بلبرینگ دیگر قرار گیرد. در زمان مونتاژ، باید یک رینگ را در سطح نشیمنگاه بلبرینگ قرار داد و به اندازه­ای رینگ را حرکت داد تا جای بازی مطلوب خود را بدست آورد.

قرارگرفتن بلبرینگ باید با تلرانس خیلی کم انجام پذیرد.جهت قرار گرفتن دقیق میتوان از بلبرینگهایی مثل بلبرینگ شیاردار استفاده کرد که این نوع بلبرینگ­ها در ریف بلبرینگ­های ساچمه ­ای میباشند.

محاسبه بلبرینگ­ها

محاسبه بلبرینگ­ها کاملا به محاسبۀ مدت استفاده (زمان کار مفید و طول عمر) از آنها مربوط میشود. مدت زمان کار مفید بلبرینگ تا زمانی است که:

 1. قطعات آن خورده نشده باشند.
 2. قطعات آن در اثر اصطکاک، فرسوده نشده باشند.

جهت محاسبه، دو مورد باید مشخص باشد:

 1. نیروهای وارده بر بلبرینگ (نیروهای شعاعی )
 2. نیروهایی که بلبرینگ در شرایط آنها قادر قادر به کار است. (نیروهای محوری)

محاسبه نیروها

اغلب بر بلبرینگ هر دو نیرو بطور همزمان وارد میشوند. واحد نیرو بر حسب نیوتن N میباشد.

یک نیوتن برابر است با نیرویی که به جسمی با جرم یک کیلوگرم شتابی برابر با  میدهد.

    ۱۰N= 1daNو  ۱۰۰۰N=1KN و  ۱۰۰۰KN=1MN

نیرو توسط جهت، بزرگی و نقطه اثر آن مشخص میشود.

نیروها میتوانند بطریق برداری ترسیم گردند و طول L (طولی که در روی صفحه کاغذ رسم میشود) را از تقسیم نیروی F بر اندازه مقیاس MN در نظر گرفته شده بدست می­آورند.

دو یا چند نیرو را میتوان با یکدیگر جمع کرد،منوط بر اینکه نیروها در یک جهت باشند؛ اگر در خلاف جهت یکدیگر باشند باید کسر کرد.

۱CM=100N

فیت نمودن

نکات مهم در زمان فیت نمودن:

 1. رینگ انتخابی جهت فیت نمودن باید مورد اطمینان باشد.
 2. تعویض قطعه­ای که فیت شده است، به سهولت امکانپذیر باشد.
 • فیت کردن بلبرینگ شعاعی:

بهتر است تمام محیط بلبرینگ، فیت شود. در مورد بلبرینگهایی که از یکدیگر جدا میشوند و کنس آن را میتوان بصورت مجزا سوار و پیاده نمود،جهت فیت کردن، میتوان از لاتون استفاده کرد. اما برای بلبرینگ­های یک تکه، باید از لاتون­های بسیار نرم که استقامت کمتری دارند، استفاده کرد.

ضخامت لاتون کنس داخلی، بستگی به نسبت جابجایی کنس داخلی و خارجی دارد.

 • فیت کردن بلبرینگ محوری:

در این نوع بلبرینگ،وجود نشیمنگاه­های مناسب، الزامی است.اما سطح کار باید عمود بر محور بوده تا نیروهای وارده بطور مساوی به تمام پیکر غلتک­ها تقسیم شوند. نیرو بر بلبرینگ محوری باید در جهت عمود بر محور آن وارد آید؛ بر این نوع بلبرینگ­ها مجاز نیستیم که نیروهای شعاعی را وارد آوریم.

انتخاب بلبرینگ مناسب:

در این زمینه باید دو موضوع را مدنظر قرار داد:

 • دینامیک
 • استاتیک

باید تشخیص داده شود که بلبرینگ انتخابی،توانایی خنثی کردن نیروی وارده و گردش مناسب را بطوری که زیر بار نماند (ثابت نایستد)دارد یا نه؟ همچنین قادر است در حرکت آرام نیز بصورت یکنواخت، به گردش خود ادامه دهد؟

جهت مشاهده فرمول و نحوه محاسبه بلبرینگ مناسب، میتوانید به اینجا مراجعه کنید.

روش روانسازی

برای جلوگیری از آسیب سطح قطعات بلبرینگها در اثر برخورد با یکدیگر، باید با لایه ای از چربی پوشانده شود که با روشهای متفاوتی انجام میگیرد.

 • گریس کاری : در زمان مونتاژ باید بلبرینگ ها را با گریس پر کرد؛مقدار گریس بستگی به گردش دورانی بلبرینگ دارد.
 • روغن کاری
 • شستشوی بلبرینگ های کثیف: در این روش از بنزین یا نفت انجام میشود.